About Golygfa Gwydyr

Golygfa Gwydyr is a social enterprise based in Llanrwst. We are a non-profit, community led organisation operating a value-based process.

Established 2004

Vision

Within the context of local community and place, our aim is to enhance social, environmental and economic resilience and to provide opportunities for personal growth and vibrant community relations

Values

 • trusting relationships, equality, social justice, anti-discrimination
 • social and economic inclusion
 • participatory democracy
 • community empowerment
 • working and learning together
 • collective action, self-determination, peer support and mutual aid

Aims and Objectives

 • to set up and facilitate projects that benefit the community
 • to increase individual and community participation in projects by addressing barriers to participation
 • to promote and develop skills within the community
 • to support social inclusion
 • to provide opportunities for advancing individual and community wellbeing
 • to provide opportunities for volunteering and training
 • to further the principals of Social Forestry in Wales

Community Managed Assets

 • Golygfa Gwydyr Community Building, Llanrwst: opperates an open-door drop-in policiy Mon-Fri 9am-5pm plus evenings for specific projects, and from which Golygfa Gwydyr opperates administritavely
 • Caerdroia Forest Site and Llwybr Y Ceirw Sculpture Trail: a 15 hectare site in the Gwydyr Forest linked to the town (and our community building) by Llwybr y Ceirw Sculpture trail and Forestry Commission Wales access routes. The site comprises a mile long labyrinth pathway, an outdorr performance space, an outdoor education space, a registered orchard, and is a facility which community members and visitors can freely access to walk the pathway and enjoy the forest environment.
 • 16 seater mini-bus: used to shuttle volunteers, community members and visitors to the Caerdroia Forest Site and Community Garden, also used for exchange learningtrips to other community groups and social enterprises, networking events, and agricultural/community shows.

Governance & Management Systems

Four part time Project Development Officers employed who report to the Board of Directors (comprising 8 community members) who provides strategic leadership for the enterprise as a whole. The AGM allows Directors to be nominated and elected. Part time admin manager employed. We have a succession plan in place to ensure operational sustainability and opportunities for young people to take leadership roles.

Project Funding

We generate income from room hire, ticketed events, courses and fundraising but are largely dependent on grant aid.

We are currently developing two of our projects into viable income streams in order to financially support the social enterprise as a whole, providing an exit strategy from dependance on grant aid whilst safe guarding the community managed assets listed above.

If you would like to help us fund raise, at any level, then do get in touch 01492 642 110

Adroddiad y Cadeirydd i’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Golygfa Gwydyr ar ddydd Sadwrn 31 Mai, 2014. Cliciwch Chairmans report 2013 2014.

Ynglyn a Golygfa Gwydyr

Wedi’i sefydlu yn 2004

Gweledigaeth
Ein gweledigaeth yw cryfhau’r gymuned a’r ardal ddaearyddol yn gymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd. Rydym hefyd yn anelu at gynnig mwy o gyfleoedd i unigolion ddatblygu ac i hybu bywyd cymunedol cyfoethog.

Gwerthoedd

 • Cydraddoldeb, cyfiawnder cymdeithasol, agwedd gwrth
 • wahaniaethol a pherthynas o ymddiriedaeth
 • cynhwysiant cymdeithasol ac economaidd
 • democratiaeth gyfranogol
 • rhoi grym i’r gymuned
 • gweithio a dysgu gyda’n gilydd
 • gweithredu ar y cyd, hunan-benderfyniad, cefnogi a chynorthwyo’n gilydd

Nodau ac Amcanion

 • cynnal a hybu prosiectau sydd er lles y gymuned
 • cynyddu nifer yr unigolion a’r cymunedau sy’n cymryd rhan mewn prosiectau drwy fynd i’r afael a’r rhwystrau
 • hyrwyddo a datblygu medrau’r gymuned
 • cefnogi cynhwysiant cymdeithasol
 • cynnig cyfleoedd i hybu lles unigolion a’r gymuned
 • cynnig cyfleoedd gwirfoddoli a hyfforddi
 • datblygu ymhellach egwyddorion Coedwigaeth Gymdeithasol yng Nghymru.

Asedau dan Ofal y Gymuned

 • Canolfan weinyddol y fenter yw Adeilad Cymunedol Golygfa Gwydyr yn Llanrwst. Rydym ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9yb a 5yh yn ogystal a chyda’r nosau ar gyfer prosiectau penodol. Mae croeso i unrhyw un alw draw.
 • Safle Coedwig Caerdroia a Thrywydd Cerfluniau Llwybr Y Ceirw: safle 15 hectar yng Nghoedwig Gwydyr. Mae modd cyrraedd y safle o’r dref (a’n hadeilad cymunedol) drwy ddilyn llwybrau Comisiwn Coedwigaeth Cymru neu drywydd cerfluniau Llwybr y Ceirw. Mae labrinth milltir o hyd ar y safle ynghyd a man perfformio awyr agored, man addysg awyr agored a pherllan gofrestredig. Gall aelodau’r gymuned ac ymwelwyr grwydro’r lle yn gwbl rydd, mynd am dro ar hyd y llwybr a mwynhau awyrgylch y goedwig.
 • Bws mini 16 sedd: i gludo gwirfoddolwyr, aelodau’r gymuned ac ymwelwyr i Safle Coedwig Caerdroia a’r Ardd Gymunedol. Caiff hefyd ei ddefnyddio i ymweld a grwpiau cymunedol a mentrau cymdeithasol eraill, ar gyfer digwyddiadau rhwydweithio a sioeau amaethyddol/cymunedol.

Systemau Llywodraethu a Rheoli

Mae pedwar Swyddog Datblygu Prosiect yn gweithio’n rhan-amser ac yn adrodd yn ol i’r Bwrdd Cyfarwyddo (sy’n cynnwys 8 aelod o’r gymuned). Y Bwrdd sy’n rhoi arweiniad strategol i’r fenter. Caiff cyfarwyddwyr eu henwebu a’u hethol yn y cyfarfod blynyddol. Mae gennym ni hefyd reolwr gweinyddol rhan-amser. Mae gennym ni gynllun tymor-hir er mwyn sicrhau cynaladwyedd y fenter ac i roi cyfleoedd i bobl ifanc gael y profiad o arwain.

Ariannu’r Prosiect

Rydym yn cael incwm drwy logi ystafelloedd, trefnu digwyddiadau, cynnal cyrsiau a thrwy godi arian. Eto i gyd rydym yn dibynnu’n helaeth ar gymorth grantiau.
Ar hyn o bryd rydym yn datblygu dau o’n prosiectau fel y gallan nhw gynhyrchu digon o arian i’n cynnal fel menter gymdeithasol. Byddai hyn yn caniatau i ni dorri’n rhydd o’n dibyniaeth ar grantiau ac ar yr un pryd yn diogelu’r asedau uchod sydd dan reolaeth y gymuned.

Os hoffech chi ein cynorthwyo ni i godi arian mewn unrhyw fodd, ffoniwch ni ar 01492 642 110