Volunteers needed!

GOLYGFA GWYDYR:

YOUR LOCAL COMMUNITY GROUP

         Nature Fund_July_06_2015 012       Nature Fund 29 01 2015 008       Rhyd y Creuau Field Studies Centre.

web-banner

 

GOLYGFA GWYDYR ANNUAL GENERAL MEETING – T BE HELD ON MONDAY 14th MAY, 2018 at 13.00am

Agenda

1. Report from the Chair
2. Annual accounts
3. Election of directors
a) In accordance with Article 36 Tina Hill will be automatically considered for re-election.
b) Election of new Board members.
4. Future plans

                                  

 Who are we?

Established in 2004, Golygfa Gwydyr is a social enterprise based in Llanrwst. We are a non-profit, community led organisation. Our values are based on community participation, anti-discriminatory and person centred practice.  We generate income from room hire, ticketed events, courses and fundraising but are largely dependent on grant aid.  We have three employed project officers who report to a board of  Directors comprising of 8 community members.

In Partnership with Oriel Mostyn Llandudno:

Current projects on offer at Golygfa Gwydyr 

• Job Club
• Welcome and Information Centre (incl. public WC/babychange/
Wi-fi/Internet/What’s on/transport info and more, informal chat&support)
• Men’s Sheds
• Art Club
• Caerdroia Working Parties (maintenance, construction,
environmental)
• Theatr Dan Y Coed – developing new ideas/theatre group/
uses at the site, and a rolling programme of events
• Caerdroia Sensory Labyrinth Performances
• Woodland Management
• Community Woodfuel Co-operative
• Womens Yoga

Sustainable Management Scheme (woodland)

Golygfa Gwydyr has been successful with its grant application to the Welsh Government Rural Development Plan Sustainable Management Systems (SMS) grant. For details and volunteer opportunities click here.

Our project is based in rural Conwy and will be open to all Conwy residents.  We will need people to help us manage these sites and develop projects to get people together and out in the woods. Please refer to the volunteering column if you wish to help.

 Golygfa Gwydyr eich grŵp cymunedol lleol

Golygfa Gwydyr Building, Llanwrst         Nature Fund_July_06_2015 012       Nature Fund 29 01 2015 008       Rhyd y Creuau Field Studies Centre.

web-banner

CYFARFOD BLYNYDDOL GOLYGFA GWYDYR – DYDD LLYN, MAI’R 14fed 2018 am 13.00yp

Agenda

1. Adroddiad y Cadeirydd
2. Cyfrifon Blynyddol
3. Ethol cyfarwyddwyr
a) Ystyried ailethol Tina Hill yn unol ag Erthygl 36
b) Ethol Aelodau Bwrdd newydd
4. Cynlluniau ar gyfer y dyfodol

Pwy ydym ni?

Mae Golygfa Gwydyr yn fenter gymdeithasol yn Llanrwst gafodd ei sefydlu yn 2004. Rydym ni’n fudiad nid-er-elw gyda’r gymuned yn ganolog i’n gwaith. Mae ein gwerthoedd yn canolbwyntio ar bobl y gymuned yn cymryd rhan, arfer gwrth-wahaniaethol ac arfer sydd â’r sylw canolog ar yr unigolyn. Rydym ni’n creu incwm trwy logi ystafelloedd, gwerthu tocynnau ar gyfer digwyddiadau, cyrsiau a gwaith codi arian ond rydym ni’n dibynnu llawer ar gymorth grantiau. Rydym ni’n cyflogi tri swyddog prosiect sy’n adrodd i fwrdd o Gyfarwyddwyr sy’n cynnwys 8 o bobl leol y gymuned.

Mae Golygfa Gwydyr yn fenter gymdeithasol yn nhref Llanrwst. Mae hi’n fenter seiliedig ar werthoedd lleol, nid-er-elw ac wedi ei harwain gan bobl sy’n byw yn lleol.

Mewn Partneriaeth gydag Oriel Mostyn Llandudno: 

Golygfa Gwydyr yw drwy i Gam 2 o Ddeddf y Loteri Creu eich rhaglen Gofod. Byddwn yn cynnal digwyddiadau amrywiol dros yr haf er mwyn i chi gael dweud eich dweud ar sut rydym yn rheoli mannau cyhoeddus rydym wedi sicrhau. Gwyliwch y gofod hwn.

Creu Eich lle

 

Dyma restr o’r prosiectau cyfredol
• Clwb Gwaith
• Canolfan Croeso a Gwybodaeth (yn cynnig toiled
cyhoeddus a lle newid babis, cyfleusterau wi-fi a rhyngrwyd,
gwybodaeth ynghylch digwyddiadau a theithio, lle i bobl sgwrsio
a rhoi’r byd yn ei le)
• Siediau Dynion
• Clwb Celf
• Criwiau Gwaith Caerdroia (gwaith amgylcheddol,
adeliadu a chynnal a chadw)
• Theatr Dan y Coed – datblygu syniadau ar gyfer y safle a’r theatr newydd ynghyd â rhaglen o weithgareddau rheolaidd
• Perfformiadau Labyrinth Synhwyrau Caerdroia
• Rheoli Coedwigoedd
• Cydweithfa goed tân gymunedol
• Merched yr Enfys/Ioga

Gweledigaeth Golygfa Gwydyr
Amcan Golygfa Gwydyr ydi gweithio yn y cyd-destun lleol gyda’r gymuned leol, i wella gwytnwch cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd yr ardal, ac i ddarparu cyfleoedd i bobl ddatblygu’n bersonol ynghyd â chydymwneud bywiog cymunedol.

Gwerthoedd Golygfa Gwydyr
• ymddiriedaeth, cyfartaledd, cyfiawnder cymdeithasol a gwrth-wahaniaethol
• cynhwysedd cymdeithasol ac economaidd
• democratiaeth gyfrannol
• grymuso cymunedau
• cydweithio a chyd-ddysgu
• cydweithredu, annibyniaeth, cefnogaeth i gyfoed, helpu ein gilydd

Grant y Loteri

Saif Llanrwst ar gyrion Coedwig Gwydyr, er hynny, erbyn heddiw tydi pobl prin yn sylwi arni neu yn mentro am dro i’w pherfeddion. Ers talwm roedd y goedwig yn un o’r prif lefydd oedd yn cynnig gwaith i bobl ac roedd cyfoeth yr ardal yn dibynnu ar y goedwig yn ogystâl ag amaethyddiaeth. Mae llawer o straeon a chwedlau wedi’u selio yno, o hanesion Llywelyn i’r tân mawr yn 1938 ac mae gan Lanrwst gysylltiadau hanesyddol sy’n mynd yn ôl sawl cenhedlaeth.

Gall Coedwig Gwydyr gynnig sawl budd i’n cymuned ond mae hi’n anodd gwireddu’r buddion hyn rŵan bod y goedwig wedi’i datgysylltu o’r gymuned a chyda chyn-lleied ohonom ni’n gweithio yno. Y llynedd gofynnodd Golygfa Gwydyr i bobl sut oedden nhw’n teimlo am fyw yng Nghonwy gwledig a beth fuasen nhw’n hoffi ei weld yn digwydd. Bu i lawer grybwyll fod y goedwig yn lle pwysig felly cynigodd Golygfa Gwydyr ffyrdd o ddefnyddio’r goedwig er budd y gymuned.

Mae hyn wedi arwain at gyflwyno cais i raglen y Loteri, Creu Eich Lle. Rydym ni’n gofyn am nawdd i gryfhau ein cyswllt gyda’r goedwig trwy waith rheoli cymunedol a gallu mynd at y coetir a’i adnoddau. Rydym ni’n gobeithio bydd ein prosiect yn gwneud i bobl deimlo ein bod ni’n berchen ar ein coetiroedd (mae llawer o Goedwig Gwydyr yn rhan o ystad Llywodraeth Cymru felly pobl Cymru sy’n berchen arni beth bynnag) a’n gwneud ni’n falch o’n amgylchedd naturiol. Rydym ni’n disgwyl cael gwybod ym mis Ebrill os ydym ni wedi bod yn llwyddiannus, ac os fyddwn ni, byddwn ni’n hyrwyddo ac yn dathlu llawer.

Mae Golygfa Gwydyr eisoes wedi arwyddo cytundeb gyda Chyfoeth Naturiol Cymru fydd yn gadael inni reoli dau safle: Caerdroia—11 hectar o goedwig coniffer lle mae gennym ni eisoes ein theatr labrinth; a’r ardd goed—3 hectar yn cynnwys yr ardal bicnic wrth yr A5 rhwng y Rhaeadr Ewynnol a’r Tŷ Hyll.

Bydd y coetiroedd yn cael eu rheoli er mwyn cynnig lle i gynnal gweithgareddau cymunedol ac er mwyn gwella llesiant. Byddwn ni’n defnyddio adnoddau’r coetir a nawdd y Loteri ar gyfer:

  • Digwyddiadau cymunedol – Theatr Caerdroia, diwrnodau agored, teithiau cerdded, gweithgareddau ymwybyddiaeth ofalgar.
  • Dysgu cymunedol – gwyddoniaeth dinasyddion i oedolion a phlant, hyfforddiant sy’n seiliedig ar waith, gwybodaeth am hanes a diwylliant lleol.
  • Achub y blaned – mwy o fioamrywiaeth, cynefinoedd gwell i fywyd gwyllt, gallu mynd i amgylcheddau naturiol yn well, dewis ffordd o fyw.

Our project is based in rural Conwy and will be open to all Conwy residents.  We will need people to help us manage these sites and develop projects to get people together and out in the woods. Please refer to the volunteering column if you wish to help.